سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲

 


پایان نامه رشته حسابداری با موضوع بررسی میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 5 فصل به همراه با فصل تجزیه و تحلیل دارای چکیده انگلیسی

چکیده: حسابرسی داخلی در سالهای اخیر از رشد و توسعه زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته‌اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و تعیین میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود كنترلهای داخلی درشرکت¬های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی بوده و جامع آماری ان شامل حسابرسان مستقل و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. که تعداد آنها 1500 نفر می باشد که از این تعداد، 150نفر بر اساس فرمول کوکران  به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع وری اطلاعات استفاده و نیز از روشهای آمار  توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است به این صورت که در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارها برای نمایش بهتر اطاعات استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t تک متغیره استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که بکار گیری حسابرسی داخلی سبب افزایش اثربخشی وكارائی عملیات،قابل اعتماد بودن گزارش دهی مالی،رعایت قوانین و مقررات و  ارتقا اثر بخشی استفاده اقتصادی وکارآمد از منابع در شركت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران شده است .

فهرست:

 • فصل اول
 • كلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی
 • اهداف جزئی
 • هدف کاربردی
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • تعریف نظری متغیرها
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • جامعه آماری
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • ساختار پژوهش
 • خلاصه فصل
 • فصل دوم
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تاریخچه حسابرسی داخلی
 • اهداف حسابرسی داخلی
 • وظایف حسابرسی داخلی
 • استقلال حسابرس داخلی
 • دامنه حسابرسی داخلی
 • جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی
 • شناخت كافی مدیران و تفاهم متقابل با حسابرسان داخلی
 • ارزیابی كنندگان حسابرسی داخلی
 • ارزیابی متوازن و بررسی عملكرد حسابرسی داخلی
 • ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاكمیت شركتی
 • كمیته حسابرسی و ضرورت آن
 • وظایف كمیته حسابرسی
 • ارتباطات كمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی
 • کارایی و اثربخشی حسابرسی داخلی
 • پیشینه و سوابق تحقیق
 • تحقیق‌های انجام شده در خارج از كشور
 • تحقیق‌های انجام شده در داخل كشور
 • کنترل داخلی
 • دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی
 • عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی
 • هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل
 • استقلال حسابرس داخلی
 • دامنه حسابرسی داخلی
 • وظایف حسابرس داخلی
 • کنترل داخلی صندوق و بانک
 • برنامه رسیدگی صندوق و بانک
 • خلاصه فصل:
 • فصل سوم
 • روش‌شناسی تحقیق
 • مقدمه
 •  روش و نوع تحقیق
 • جامعه آماری
 • ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • جدول (-) شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت
 • برازش ابزار اندازهگیری
 • روایی ابزار اندازهگیری
 • سوالات پرسشنامه
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • خلاصه فصل
 • فصل چهارم و پنجم
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • مقدمه
 • نتیجه گیری
 • مشکلات و محدودیتهای تحقیق
 • فهرست منابع و مآخذ
 • منابع لاتین

فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 93


دانلود
برچسب‌ها: پروژه حسابداری, پایان نامه حسابداری, حسابرسی داخلی, بورس اوراق بهادار تهران
نوشته شده توسط 007 در ساعت 19:26 | لینک  |