با خرید هر فایل، یک امضا با سلیقه خود هدیه بگیرید...

 


سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲

 


پایان نامه رشته حسابداری با موضوع بررسی میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 5 فصل به همراه با فصل تجزیه و تحلیل دارای چکیده انگلیسی

چکیده: حسابرسی داخلی در سالهای اخیر از رشد و توسعه زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته‌اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و تعیین میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود كنترلهای داخلی درشرکت¬های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی بوده و جامع آماری ان شامل حسابرسان مستقل و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. که تعداد آنها 1500 نفر می باشد که از این تعداد، 150نفر بر اساس فرمول کوکران  به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع وری اطلاعات استفاده و نیز از روشهای آمار  توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است به این صورت که در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارها برای نمایش بهتر اطاعات استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t تک متغیره استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که بکار گیری حسابرسی داخلی سبب افزایش اثربخشی وكارائی عملیات،قابل اعتماد بودن گزارش دهی مالی،رعایت قوانین و مقررات و  ارتقا اثر بخشی استفاده اقتصادی وکارآمد از منابع در شركت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران شده است .

فهرست:

 • فصل اول
 • كلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی
 • اهداف جزئی
 • هدف کاربردی
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • تعریف نظری متغیرها
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • جامعه آماری
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • ساختار پژوهش
 • خلاصه فصل
 • فصل دوم
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تاریخچه حسابرسی داخلی
 • اهداف حسابرسی داخلی
 • وظایف حسابرسی داخلی
 • استقلال حسابرس داخلی
 • دامنه حسابرسی داخلی
 • جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی
 • شناخت كافی مدیران و تفاهم متقابل با حسابرسان داخلی
 • ارزیابی كنندگان حسابرسی داخلی
 • ارزیابی متوازن و بررسی عملكرد حسابرسی داخلی
 • ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاكمیت شركتی
 • كمیته حسابرسی و ضرورت آن
 • وظایف كمیته حسابرسی
 • ارتباطات كمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی
 • کارایی و اثربخشی حسابرسی داخلی
 • پیشینه و سوابق تحقیق
 • تحقیق‌های انجام شده در خارج از كشور
 • تحقیق‌های انجام شده در داخل كشور
 • کنترل داخلی
 • دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی
 • عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی
 • هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل
 • استقلال حسابرس داخلی
 • دامنه حسابرسی داخلی
 • وظایف حسابرس داخلی
 • کنترل داخلی صندوق و بانک
 • برنامه رسیدگی صندوق و بانک
 • خلاصه فصل:
 • فصل سوم
 • روش‌شناسی تحقیق
 • مقدمه
 •  روش و نوع تحقیق
 • جامعه آماری
 • ابزارهای گردآوری اطلاعات
 • جدول (-) شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت
 • برازش ابزار اندازهگیری
 • روایی ابزار اندازهگیری
 • سوالات پرسشنامه
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • خلاصه فصل
 • فصل چهارم و پنجم
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • مقدمه
 • نتیجه گیری
 • مشکلات و محدودیتهای تحقیق
 • فهرست منابع و مآخذ
 • منابع لاتین

فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 93


دانلود
برچسب‌ها: پروژه حسابداری, پایان نامه حسابداری, حسابرسی داخلی, بورس اوراق بهادار تهران
نوشته شده توسط 007 در ساعت 19:26 | لینک  |